NĚMECKÉ OBČANSTVÍ PO PŘEDCÍCH | MOŽNOST DVOJÍHO OBČANSTVÍ

Německé-občanství.cz

Dvojí občanství

Obnova německého občanství po předcích se uskutečňuje pouze skrze správní řízení před příslušným úřadem. V případě kladného výsledku jsou žadatelé jako němečtí občané dodatečně uznáni, zaregistrováni a mohou jim být vystaveny německé státoobčanské doklady (cestovní pas, popř. také vnitrostátní Ausweis, německý rodný list, aj.). Stávají se plnoprávnými a plnohodnotnými občany Spolkové republiky Německo se všemi právy rodilých německých občanů. Omezení platná pro přistěhovalce či naturalizované občany se jich netýkají, neboť německé občanství nabyli již narozením!

Kontaktujte nás

Jak získat německé občanství

V České republice žijí desítky tisíc občanů s německými předky, z nichž mnozí (aniž o tom vědí) mají podle zákonů sousední Spolkové republiky Německo nárok na německé státní občanství (včetně nejmladší generace) při zachování občanství ČR.

 

Vedle českého občanství, které tyto osoby získaly automaticky jako všichni ostatní občané ČR již při narození, si nyní mohou obnovit i německé státní občanství (rovněž se zpětnou platností od narození).

Při obnově německého občanství touto specifickou cestou neztrácejí občanství České republiky (!!!) a mohou zcela legálně vykonávat obě občanství souběžně v plném souladu se zákony obou zemí.

Obnova německého občanství se neuskutečňuje skrze obvyklou naturalizaci čili žádost o udělení občanství, ale pouze skrze úřední potvrzení již právně existujícího německého občanství. Toto občanství totiž mnozí z dnešních občanů ČR nabyli (aniž by o tom věděli) po svých předcích, kteří ho měli za německé okupace českých zemí v letech 1938-1945 (německé občanství tehdy kolektivně či na vlastní žádost nabyly téměř všechny osoby německé národnosti, v případě ženatých mužů také jejich české manželky a děti, a dále i některé děti německých matek a rovněž osoby nuceně či dobrovolně poněmčené). Platnost tehdy uděleného občanství byla v německém právním řádu v zásadě potvrzena zvláštním zákonem v roce 1955. Německé občanství tak dnes mohou nabývat i mnozí vnuci a pravnuci držitelů německého občanství z let 1938 až 1945 narození a trvale žijící v dnešní České republice (avšak nikoliv všichni).

 

Získání německého občanství po předcích

Před příslušným německým úřadem se dnes na základě předložených písemných podkladů pouze dodatečně zjišťuje, zda žadatelé jsou německými občany podle platných spolkových zákonů již od narození či nikoliv.

 

Z tohoto důvodu žadatelé neprocházejí zkouškou z němčiny (!!!) ani se nemusí v souvislosti s žádostí do Německa stěhovat. Žádost se obvykle podává z území České republiky (lze ji samozřejmě podat i z německého území). Veškerá komunikace probíhá písemně. Ani po obdržení občanství není třeba se do Německa stěhovat.

Vyřízení žádosti v Německu dnes obvykle trvá 8 až 15 měsíců. Veškeré finanční náklady (včetně poplatku za naše poradenství, všech správních poplatků a poplatků za soudní překlady) se pohybují podle složitosti jednotlivých případů v rozmezí od 6.000 do 10.000 Kč. Pokud si žádost podává společně více žadatelů z jedné rodiny, náklady narůstají přibližně jen o 2.000,- Kč za každého žadatele, neboť většina dokumentů je společných pro celou rodinu a není třeba je získávat a soudně překládat ve více kopiích.

V případě kladného výsledku jsou žadatelé jako němečtí občané dodatečně uznáni, zaregistrováni a mohou jim být vystaveny německé státoobčanské doklady (cestovní pas, popř. také vnitrostátní Ausweis, německý rodný list, aj.). Stávají se plnoprávnými a plnohodnotnými občany Spolkové republiky Německo se všemi právy rodilých německých občanů. Omezení platná pro přistěhovalce či naturalizované občany se jich netýkají, neboť německé občanství nabyli již narozením!

 

České a německé občanství

České i německé zákony, v plném souladu s Haagskou úmluvou o některých otázkách střetů zákonů o státním občanství z roku 1930 a Evropskou úmluvou o státním občanství z roku 1997, umožňují výkon vícenásobné státní příslušnosti v případě, pokud jsou tato státní občanství nabyta původem, tedy po předcích, s platností od narození. A přesně to je případ dvojího občanství českých občanů s německými předky.

Nositelé dvojího občanství (ČR a SRN) mohou už dnes bez jakýchkoliv omezení pracovat a podnikat ve všech členských státech EU. V Německu navíc mohou zastávat i povolání v režimu státní služby (policie, armáda, justice, komunální i vysoká politika), která jsou i v rámci EU vyhrazena pouze pro občany daného státu. Mohou si rovněž kdykoliv zřídit trvalé bydliště na území Německa a čerpat všechna obvyklá práva s tím spojená jako všichni ostatní němečtí občané (práva občanská, pracovní, sociální, aj.). Rovněž v zahraničí (ve třetích zemích) se jim dostává ochrany ze strany Spolkové republiky Německo.

Samozřejmostí je cestování na německý pas po celém světě. Výhodou je především bezvízový styk Německa se státy, se kterým má ČR nadále vízovou povinnost (např. Kanada). Rovněž cestování do USA je s německým pasem výrazně jednodušší než českým a to i v případě vycestování za prací. Na německý pas lze po celém světě cestovat bez ohledu na to, zda máte trvalé bydliště v Německu nebo i nadále v České republice.

Pokud se držitelé dvojího občanství rozhodnou i nadále žít a pracovat pouze v ČR, nic se pro ně nemění. V ČR se jim jejich práva (ani povinnosti) nijak nekrátí. České úřady jsou povinny k nim i nadále přistupovat výhradně jako k českým občanům. Vůči Německu jim naopak nevznikají žádné povinnosti (daňové, ohlašovací, vojenská služba, atd.), neboť tyto povinnosti jsou vázány především k trvalému pobytu a nikoliv primárně pouze k občanství. K nejvíce diskutované povinnosti – základní povinné vojenské službě je třeba připomenout, že byla v obou státech již definitivně zrušena.

V případě, že po obdržení německého občanství zůstanete trvale v ČR, doporučujeme vyřídit si na německé ambasádě v Praze alespoň německý cestovní pas (i když ani ten není nutný k výkonu a dalšímu zachování německého občanství).