NĚMECKÉ OBČANSTVÍ PO PŘEDCÍCH | MOŽNOST DVOJÍHO OBČANSTVÍ

JUDr. FRANTIŠEK EMMERT, Ph.D., odborník na státní občanství

PORADENSTVÍ PRO OBČANY ČR S NĚMECKÝMI PŘEDKY

KDO MÁ NÁROK

 

NOVINKA: Od 20. srpna 2021 mohou o obnovu německého občanství po předcích žádat i ti potomci žijící v ČR, kteří svůj nárok odvozují v ženské linii (čili od matek, babiček, prababiček žijících za války). Diskriminace, které pro část těchto žadatelů dosud platila, byla z německého právního řádu odstraněna. Tito žadatelé ovšem musí o obnovu požádat nejpozději do 19. srpna 2031 čili v desetileté lhůtě. Těm, kterým z výše uvedených důvodů byla v minulosti jejich žádost zamítnuta, mohou žádat znovu.

  • Nejzákladnější podmínkou k velmi jednoduché a snadné obnově německého občanství po předcích jsou přímí němečtí předci, kteří v letech 1938 až 1945 měli německé občanství. Za německé okupace měla německé občanství naprostá většina sudetských Němců i dalších osob německého původu v českých zemích. Na Hlučínsku a Těšínsku měli německé občanství dokonce i mnozí Češi. Skutečnost, kdo byl tehdy německým občanem, je dnes snadno zjistitelná a dohledatelná. Obraťte se na nás!
  • Mnoho lidí ani netuší, že má německé předky. V poválečném období se o těchto skutečnostech mnohdy ani v rodině nemluvilo. Základní indicií německých předků mohou být německy znějící příjmení v rodině – i ze strany matky (zejména psaná podle německého pravopisu), dále rodinné vzpomínky, že předkové navštěvovali za první československé republiky německé školy či mluvili německy, že dědeček či pradědeček sloužil ve wehrmachtu, nebo že po válce byli příbuzní odsunuti do Německa či došlo ke konfiskaci majetku.
  • Podle německých zákonů zůstalo mnohým neodsunutým osobám německé občanství zachováno i po roce 1945, i když o tom nevěděly. Avšak nikoliv všem! Záleželo především na způsobu obnovy československého občanství v poválečném období. Německé občanství přitom zůstalo zachováno většině nebo alespoň velké části neodsunutých. Nárok dnes mají i mnozí jejich potomci.
  • Potomci (děti, vnoučata, pravnoučata, atd.) narození po roce 1945 dnes mohou německé občanství nabývat v mužské i ženské linii čili po otci i po matce, po dědečkovi i babičce, po pradědečkovi či prababičce, atd.
  • Diskriminace v nabývání německého občanství po matce, babičce či prababičce (a v případě nesezdaných rodičů i po otci) byla s platností od 20. srpna 2021 z německého právního řadu odstraněna. Nyní lze nárok odvozovat i od matky, babičky či prababičky, v případě tzv. nemanželského původu i po otci, dědečkovi či pradědečkovi.
  • Při obnově německého občanství po předcích se nezjišťuje znalost němčiny ani vlastní německá národnost.
  • Nárok na německé občanství lze samozřejmě odvozovat i od nežijících předků, stejně tak lze „přeskočit“ žijící předky. Např. máte-li nárok v linii po žijícím otci, který si ale německé občanství sám obnovit nechce, můžete si ho obnovit sami bez něho.
  • Osoby, které po 1. 1. 2000 vstoupily do Armády ČR, pozbyly podle spolkové právní úpravy automaticky německé občanství (i když ani nevěděly, že mají na německé občanství nárok).
  • Podle čtvrté novely německého zákona o státním občanství, která vstoupila v platnost 20. srpna 2021, mohou německé občanství po předcích nárokovat i potomci osob, které jej za nacistické okupace nedostaly kvůli tehdejším rasovým zákonům. Nárok nově mají potomci Židů a osob židovského původu, kteří před druhou světovou válkou či během ní žili v českých zemích a mluvili německy, avšak během nacistické okupace německé občanství neobdrželi kvůli rasovým zákonům. Jejich potomci nyní nárok na německé občanství po předcích také mají.