NĚMECKÉ OBČANSTVÍ PO PŘEDCÍCH | MOŽNOST DVOJÍHO OBČANSTVÍ

JUDr. FRANTIŠEK EMMERT, Ph.D., odborník na státní občanství

PORADENSTVÍ PRO OBČANY ČR S NĚMECKÝMI PŘEDKY

KDO MÁ NÁROK

 

 • Nejzákladnější podmínkou k velmi jednoduché a snadné obnově německého občanství po předcích jsou přímí němečtí předci, kteří v letech 1938 až 1945 měli německé občanství. Za německé okupace měla německé občanství naprostá většina sudetských Němců i dalších osob německého původu v českých zemích. Skutečnost, kdo byl tehdy německým občanem, je dnes snadno zjistitelná a dohledatelná. Obraťte se na nás!
 • Mnoho lidí ani netuší, že má německé předky. V poválečném období se o těchto skutečnostech mnohdy ani v rodině nemluvilo. Základní indicií německých předků mohou být německy znějící příjmení v rodině – i ze strany matky (zejména psaná podle německého pravopisu), dále rodinné vzpomínky, že předkové navštěvovali za první československé republiky německé školy či mluvili německy, že dědeček či pradědeček sloužil ve wehrmachtu, nebo že po válce byli příbuzní odsunuti do Německa či došlo ke konfiskaci majetku.
 • Podle německých zákonů zůstalo mnohým neodsunutým osobám německé občanství zachováno i po roce 1945, i když o tom nevěděly. Avšak nikoliv všem! Záleželo především na způsobu obnovy československého občanství v poválečném období. Německé občanství přitom zůstalo zachováno většině nebo alespoň velké části neodsunutých. Nárok dnes mají i mnozí jejich potomci.
 • Německé občanství zůstalo nejčastěji zachováno v rodinách, které byly již za války smíšené (otec/dědeček Němec a matka/babička Češka) a jejichž děti se narodily před válkou nebo během války. Nárok ale mohou mít i další kategorie žadatelů. Uvedený příklad je pouze nejčastější.
 • Potomci narození po roce 1945 mohou německé občanství nabývat po otci, jestliže se narodili rodičům do uzavřeného manželství. Avšak nabývat německé občanství lze v mnohých případech i po matce.
 • Při obnově německého občanství po předcích se nezjišťuje znalost němčiny ani vlastní německá národnost.
 • Osoby, které po 1. 1. 2000 vstoupily do Armády ČR, pozbyly podle spolkové právní úpravy automaticky německé občanství (i když ani nevěděly, že mají na německé občanství nárok).

 

POSLOUPNOST V NABÝVÁNÍ NĚMECKÉHO OBČANSTVÍ

 

 • Potomci neodsunutých osob, kterým zůstalo německé občanství zachováno, narození po roce 1945 mohou německé občanství po svých předcích nabývat za následujících podmínek (uvádíme pouze některé):
 • osoby narozené manželsky nabývají německé občanství po otci
 • osoby narozené manželsky po 1. 1. 1975 ho mohou nabývat i po matce
 • osoby narozené svobodným matkám ho mohou nabývat po matce (existují výjimky, kdy to nejde)
 • osoby narozené svobodným matkám po 1. 7. 1993 ho mohou nabývat i po otci, pokud je otcovství řádně uznáno.
 • Výše uvedený výčet je pouze orientační a neúplný!
 • Nárok na německé občanství lze samozřejmě odvozovat i od nežijících předků, stejně tak lze „přeskočit“ žijící předky. Např. máte-li nárok v linii po žijícím otci, který si ale německé občanství sám obnovit nechce, můžete si ho obnovit sami bez něho.